025-den-11-januari-2008-14-37-12”Aktion nr. 25: Manifestation mot allt.”

Lördag 29.april kl 14.00
Fri entré

Handlingsplan för vardagliga insatser
Som en del av utställningen ”Vänta på ett mirakel – urval ur Aktionsarkivet” bjuder vi under utställningens näst sista dag in till en workshop, särkilt utformad av Kanslibyrån. Genom workshopen tas en handlingsplan, en agenda, för riktade irrationella insatser i vardagen fram. Genom en strängt strukturerad modell, arbetar den deltagande gruppen gemensamt fram en rad viktiga handlingar som genom processen laddas med en både poetisk och politisk tyngd.

Workshopen syftar till att lyfta viktiga frågor om samhället, vardagen och hur man som individ kan göra motstånd i en post- och hypermodern värld full av gråskalor.

Workshopen är ca 90 minuter lång och passar alla från 15-årsåldern och uppåt.
Kom kl 14.00 om du vill delta.

Mer om Kanslibyrån
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution bestående av konstnärerna John Huntington och Pär-Arne Sträng. Byrån för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. Aktionsarkivet upprättades 2007 och är en av de konstnärliga undersökningar byrån arbetar med. Aktionsarkivet består i dag av totalt av 413 aktioner, utförda och sedan dokumenterade, diarieförda och arkiverade.

På Skånes konstförening visas nu ett urval av Aktionsarkivet tillsammans med nyligen utförda aktioner i Malmös offentliga rum.

Denna helg, som är sista i utställningen ”Vänta på ett Mirakel – urval ur Aktionsarkivet” av Kanslibyrån, tar det plats två workshops på Skånes Konstförening. Den ena av två är en del av utställningen och den andra pågår i Det Postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab.

Genomförs med stöd från Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Saturday 29 April at 14.00
Free entranceAction plan for everyday activities
As a part of the exhibition ”Waiting for a miracle – selection from the Action Archives”, we invite you to a workshop, specially designed by Kanslibyrån, during the last weekend of the exhibition. The workshop develops an action plan, an agenda for targeted irrational efforts in everyday life. Through a strictly structured model, the participating group will together work out a series of important actions that through the process will be loaded with both poetic and political weight.

The workshop aims to highlight important questions about society, everyday life and how to individualize resistance in a post- and hypermodern world full of grayscales.

The workshop is about 90 minutes long and fits everyone from the age of 15 upwards.
Meet up at 14:00 if you want to attend.

More about Kanslibyrån
Kanslibyrån is a activist groups and artistic institution consisting of the two artists John Huntington and Per-Arne Sträng. Aktionsarkivet (The archive of actions) was established during 2007, it is one of several artistic processes Kanslibyrån continuesly works with. Aktionsarkivet currently consists of more than 500 actions, executed, documented and archived.At Skåne’s art association there is a selection of the Action Archive together with recent actions in Malmö’s public space. This weekend, which the last in the exhibition ”Waiting for a Miracle – Selection from the Action Archives” by Kanslibyrång, there are two workshops that takes place at Skånes Konstförening. One of two is part of the exhibition and the other is in the Post-Apocalyptic Crafts Collection Babels Rehab.

Supported by Region Skåne, Malmö Stad, Kultturrådet and ABF