FinnLarsen_GransenFinn Larsen 

Vernissage fredag 8 maj 18-21, utställningen öppen ons-fre 14-18, lör-sön 13-16.
Artist talk onsdag 20 maj kl. 19-21
Visning söndag 7 juni kl. 14

Det finns stora dansk-svenska kulturella likheter i våra flacka landskap och hårt exploaterade jord. Områden kring städerna Köpenhamn och Malmö/Lund, Saltholm med stora strandarealer har liknande flora och fauna. Men kommersiella krafter med expansiv stadsutveckling påverkar landskapet. Motorvägsbyggen, tågstationer och stora köpcenter skapar ramar kring vår vardag som vi lätt förbiser. Med andra ord: Vad ser vi, och vad ser fotografen när vi ser våra landskap.

Med Tråkiga landskap vill vi skärpa medvetenheten om landskap vi lever i. Utställningen söker upp det icke-exotiska, det triviala och vill fokusera på de dolda lagerna i den konstruerade naturen med en undersökande, humoristisk och anarkistisk blick.

Utställningen presenterar fyra fotografer som med personliga tolkningar kan kasta nytt ljus över landet.

Christina Capetillo (DK) är utbildad arkitekt och hennes fotografiska intresse präglas av detta. Hon fångar rummet i landskpaet på ett unikt sätt och har ofta arbetat med förbisedda och exkluderade områden mellan stad och land.
Jeanette Land Schou (DK) är upptagen av städernas baksida och ser den som ett uttryck för omedveten och okontrollerad transformation. Hon skildrar de stora avstånden mellan köpladorna i Svågertorp, parkeringsplatserna och vägnätet som smyckas av en flaggarme. Utan bil eller pengar förlorar Svågertorp all mening. Det blir en icke-stad.
Finn Larsen
(DK/SE) deltar med en fotografisk kartläggning över Malmö kommuns gränser. Metodiskt har han fotograferat 36 olika platser, 360 grader. De många fotografierna presenteras som kontaktkopier placerade på bord.
John Webb
(SE/UK) vandrar. Med sin kamera rör han sig i närområden i Skåne. Med en mild humor och förundran skickar han meddelande från ytterområden där allt är lite övergivet och lite skevt.

curator: Jeanette Land Schou

 

 

Malmö Harbour, Skåne, Sweden 2014

John S. Webb 

Opening 8th May 6-9 pm, the exhibitions is open Wed-Fri 2-6 pm, Sat-Sun 1-4 pm
Artist talk Wednesday 20th May 7-9 pm
Guided tour Sunday 7th June 2 pm

In our flat landscapes and extensively expoited soil, a common cultural ground can be detected between Denmark and Southern Sweden. The areas surrounding the big cities Copenhagen and Malmö/Lund, Saltholm and the long stretches of beach have a lot of common features in both flora and fauna. But commercial forces are at play too, heavily influencing the cities development and the appearance of these peripheral areas. Highway constructions, train stations and large shopping malls provides a framework around our everyday lives that makes it easy for us to overlook. In other words: What do we see, and what is the photographer seeing, when we look at our landscape?

Tedious Landscapes aims to rearm and sharpen the awareness of the landscapes we live in. The exhibition seeks the non-exotic and tries to uncover the hidden layers in constructed nature – with an investigative, humoristic and anarchistic gaze. The exhibition invites 4 photographers, who through their personal interpretation of the landscape will be able to shed some light on theland.

Christina Capetillo (DK) is trained as an architect, something that becomes evident in her photographic interests. She has a unique ability to capture the space of the landscape, and often have dealt with the neglected and excluded areas between the city and the countryside.
Jeanette Land Schou (DK) is preoccupied with the backsides of the cities, and interprets them as an expression of an unconscious and uncontrolled transformation. She portrays the great distances between the storehouses in the Svågerstorp trade area, the parking lots and the road constructions decorated by forests of flags. If you don’t have a car, and if you don’t have money, Svågerstorp becomes meaningless. It’s a non-city.
Finn Larsen (DK/SE) participate with a photographic mapping along Malmö municipality boundaries. Methodical he have photographed 36 different locations, 360 degrees. The many photographs are presented as contact prints placed on tables.
John S. Webb (SE/UK) is walking. He is walking in the areas of Skåne with his camera. With a mild humor and curiosity he sends us messages from the outer regions, where everything is a little bit left over and a little bit awry.