linero_web

Utställningen visas på Emblas gata 17 (Linero centrum, Lund) Länk till närmsta busshållplats här
Öppettider: onsdag, fredag och lördag 13-17 och torsdag 13-19 (den 16/6 är utställningen öppen 13-18)
Vernissage 26 maj 18-21

Medverkande konstnärer:
Karolina Erlingsson
David Larsson
Behzad Khosravi Noori & Benji Boyadgian

Linero centrum byggs om. 94 nya lägenheter i två punkthus står nästan färdiga. Affärslokaler väntar på sina gäster. Där förut inget definierat fanns har ett torg, eller en parkeringsplats, som vätter åt syd uppstått. Huskropparna är gjorda i vitt tegel, fast inte mexitegel. Lackerat glänsande tegel.

1969 hände liknande saker: då byggdes stommen i det som är dagens Linero –
låghus i längor utan trapphus som tog tillvara den naturliga lutningen på platsen –
på ett område som anses vara Lunds ursprung. Tre gravhögar och en vikingatida marknadsplats fanns här innan själva staden växte fram. Låghusen som byggdes på 60- och 70-talen ligger längs med vägar som påminner om behovet av att minnas något: Vikingavägen, Blåtungavägen, Brynjegränden. Namnen på välfärdens institutioner namngavs även de med tillbakablickande namn: Vikingaskolan finns fortfarande; Daghemmet Runan lades ner 1992.

I en andra byggvåg under sent 70-tal skulle ett 1800-tals hus, Linerogården, rivas. Men Vinkingaskolans elever tog till orda, och citerades i Sydsvenskan: ”De lovade oss en skola, de lovade en simhall och idrottshall men vi fick inget av det. Nu river de det enda som minner om det gamla Linero och förstör den park vi leker i, skrek barnen”.

Skånes konstförening har bjudits in av det kommunala bostadsbolaget LKF för att använda en väntande affärslokal på Lineros nybyggda centrum som temporärt utställningsrum. I De lovade oss en skola, de lovade en simhall presenteras fyra konstnärer som arbetar med tid, minne och behovet av att skriva historia. Utställningen förhåller sig till en stadsdel i förändring genom associativa relationer till andra platser, och genom att på ett generellt plan diskutera hur klyftan mellan förfluten tid och framtid kan laddas med olika betydelser och förväntanshorisonter.

Behzad Khosravi Noori & Benji Boyadgian "Around-About" (2016)
Behzad Khosravi Noori & Benji Boyadgian ”Around-About” (2016)

Benji Boyadgian är utbildad arkitekt med ett speciellt fokus på urban sociologi i före detta konfliktområden. Han arbetar med forskningsbaserade projekt som utforskar teman om kulturarv, territorium, arkitektur och landskap. Boyadgian använder sig oftast av måleri och teckning som sina huvudsakliga forskningsredskap. Han bor och arbetar i Jerusalem.

Behzad Khosravi-Noori arbetar med kulturella och politiska fenomen kopplade till frågor om representation. Han intresserar sig även för hur tid och historia återges och förmedlas i olika medier, såväl som i mer skulpturala konstnärliga uttryck. Ofta kretsar Khovrasi-Nooris praktik kring behovet av att manifestera politiskt laddade ämnen genom konst, monument och film. Den enhetliga linjära historieskrivningen ställs i kontrast till multipla lager av berättelser om förflutna politiska händelser. Khosravi Noori är konstnär och skribent verksam i Stockholm och Teheran. Han är doktorand på Konstfack i Stockholm.

Karolina Erlingsson "Vindöga" (2013)
Karolina Erlingsson ”Vindöga” (2013)

Karolina Erlingsson arbetar med berättande. Det kan handla om att försöka återge en tyst erfarenhet, om historierna vid sidan av eller om livsberättelser som är i försvinnande – om att skildra närvaro genom frånvaro. I flera av hennes arbeten kretsar tematiken kring översättningar, tolkningar och övergångar. Som när en enkel text blir till en ordlös sång, när ett stycke för kör blir till händernas dans eller när upprepande textfraser blir till viskande ekon. Erlingssons bor och arbetar i Malmö. Hennes praktik omfattar främst video, ljud, text, installation och performance.
www.karolinaerlingsson.com/

David Larssons installationer är lika mycket utställningar som det är förberedelser för något annat. De undandrar sig stabila betydelser och pekar istället mot en ständigt pågående omförhandling. Föremål från tidigare verk återanvänds och görs om, sätts i nya sammanhang och laddas med nya innebörder. Relationer kompliceras, såväl mellan människa och ting som mellan tingen i sig. Vad är ett objekt i en samling: en del av en helhet, ett fragment eller har objektet i själva verket en egen identitet som rör sig bortom samlingens gränser? Kan samlingen ses som ett system av inbördes relationer där instabillitet är den viktigaste egenskapen och de identiteter som samlingen producerar bara temporära undflyende förslag? David Larsson bor och arbetar i Jordbro och Stockholm.
www.davidlarsson.net/

Utställningen produceras av Skånes konstförening med stöd av LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB)
Curator: Hans Carlsson, Skånes konstförening

They promised us a school
they promised a swimming pool

Emblas gata 17 (Linero centrum, Lund) Link to closest bus stop here

May 26- June 23
Opening hours: Wednesday, Friday, Saturday 1-5pm and Thursday 1-7pm  (16/6 the exhibition is open between 13-18)
Opening May 26 6-9pm

Participating artists:
Karolina Erlingsson
David Larsson
Behzad Khosravi Noori & Benji Boyadgian

A new center is being built in Linero, a district in Lund. 94 new apartments in two tower blocks are almost completed. Retail spaces await customers. An area previously undefined now houses a square, or a parking lot – facing south. The new buildings in Linero center are made from white bricks, similar to those sand lime bricks popular in Sweden in the 70s, though these new bricks shine with lacquer and polish.

In 1969 the core of what is today’s Linero was built – rows of low-rise housing without stairs, taking advantage of the natural slope of the site, an area considered to be the original settlement of Lund. Three burial mounds and a Viking marketplace existed here before the city emerged. The low-rise apartments built in the 60s and 70s are lined along roads reminding us of their historical significance: The Viking road, the Harald Bluetooth Lane, the Lance Lane. Local public schools have also been given names which refer to this past: The Viking School, and the kindergarten, The Rune (closed down in 1992).

In the second major urban development of Linero in the late 70s, a 19th century farm was threatened with demolition. The students of The Viking School protested against it, and were quoted in the regional newspaper Sydsvenskan as saying: “They promised us a school, they promised a swimming pool and a sports hall, but we got none of it. Now they tear down the only thing that reminds us of the old Linero, and destroy the park we play in, the kids are screaming.”

Skånes konstförening has been invited by the municipal housing company LKF to use a future business premise retail space in Linero’s newly built center as a temporary exhibition space. The exhibition They promised us a school, they promised a swimming pool presents four artists working with time, memory and the need to revise history. The exhibition engages with the neighborhood through associative connections with other places, and addresses how the space between the past and the future may be understood through different horizons of anticipation.

Benji Boyadgian, originally trained as an architect, focuses on urban sociology in former conflict areas. He works with research based projects that explore themes of heritage, territory, architecture and landscape. Boyadgian uses painting and drawing as his primary research tools. He lives and works in Jerusalem.

Behzad Khosravi-Noori works with cultural and political phenomenon linked to questions concerning representation. He is interested in how time and history are reproduced and communicated by different media, as well as in more sculptural artistic expressions. Khovrasi-Nooris practice often deals with the need to address politically charged issues through art, monuments and film. The uniform linear historiography is often contrasted with multiple, layered stories about past political events. Khosravi Noori is an artist and writer based in Stockholm and Tehran. He is a PhD student at Konstfack, the university college of arts, crafts and design in Stockholm.

Karolina Erlingsson works with narratives. Her work, have at various times, offered a quiet experience, with accompanying historical narratives, or biographies in the process of disappearing – conveying presence through absence. Several of Erlingssons’ pieces revolve around themes of translation, interpretation and transition -,where a simple text becomes a wordless song, a score for a choir is interpreted for dancing hands, or repetitive text phrases become whispering echoes. Erlingsson lives and works in Malmö. She works with video, audio, text, installation and performance.

David Larsson "Interrelated subject matter (part 2)"
David Larsson ”Interrelated subject matter (part 2)”

David Larsson’s installations are as much exhibitions as preparations for something else to come. They evade stable meanings and points instead towards an ongoing renegotiation. Objects from previous works are recycled and placed in a new context and in this way, they are charged with new meanings. Relationships are complicated: this applies to the relationship between humans and things, as well as between different objects. What is an object in a collection: a part of the whole? A fragment? Or is the object, in fact, an identity that moves beyond the boundaries of the collection? Could the collection be viewed as a set of mutual relations defined by instability,- where the identities produced by the collection are only fleeting suggestions? David Larsson lives and works in Jordbro and Stockholm.

www.davidlarsson.net/

The exhibition is produced by Skånes konstförening with financial support from LKF
Curator: Hans Carlsson, Skånes konstförening