Öppet samtal
20/6
18-20

Tisdagen den 20 juni kl 18-20 arrangerar projektet Stadsfuga, i samarbete med Skånes konstförening, ett öppet samtal i skuggan av August Palms päronträd på Stadshusets innergård i Malmö.

Skräddarmästaren August Palm var en av den svenska socialdemokratins pionjärer. När han i slutet av 1800-talet började predika socialismens budskap i Sverige tvangs han tillämpa okonventionella metoder: höbalar och träd fick bli tillfälliga talarstolar och genom annonsen ”Sällskap önskas” undvek han en gång demonstrationsförbudet genom att bjuda in alla Stockholmare till en angenäm morgonpromenad. När Palm i februari 1882 skulle tala i Malmö, bjöd han in till ett offentligt möte på Almbackens restaurang. När det visade sig att alla besökare inte fick plats klev han resolut ut och klättrade upp i det päronträd som stod på gården, för att hålla sitt tal därifrån.

Detta legendariska päronträd höggs dessvärre ner ett halvsekel senare när Arbetsförmedlingen flyttade till Almbacken. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Birger Myllenberg lät föröka det fallna trädet genom ympning och ett av de nya päronträden planterades utanför Arbetsförmedlingen. Även denna ättling gick dessvärre till spillo vid Stadshusets ombyggnad. Dock planterades förra året ett annat päronträd på Stadshusets innergård till minne av händelsen på Almbacken, och det är vid detta träd vi genomför tisdagens samtal.

Kanske låg August Palms begåvning som agitator i en förmåga att djärvt behandla budskap, plats och kontext i samspel med en dynamisk epok, en tid som liksom vår var orolig och oförutsägbar. Palms gärning korresponderar därigenom med frågor och förhoppningar vi i dag ställer oss, kring konstens eventuella förmåga att gestalta handlingsutrymmen där människor tillsammans kan bilda stad.

I samtalet, som är öppet för alla intresserade, medverkar bland andra Per Hasselberg, konstnär och verksamhetschef för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Hasselberg har länge intresserat sig för August Palms politiska arbete i allmänhet och händelsen i päronträdet i synnerhet. Under 2009 presenterade han ett förslag på hur ett monument till minne av August Palm skulle kunna gestaltas.

Projektet Stadsfuga ställer frågor kring hur strategier och metoder som utvecklats för att organisera ljud skulle kunna användas i relation till exempelvis stadsutveckling: skulle en mer polyfon stadsmiljö kunna bildas med hjälp av en kompositionsteknik som kontrapunkt, eller kanske genom fri improvisation och radikalt lyssnande? Genom att försöka överföra och/eller reversera icke-språkliga konstnärliga processer och bruka dem inom andra kunskapsfält, väcker projektet också frågan om “musik” borde frigöra sig från sin representativitet och sluta ackompanjera samhället, för att i stället ta aktiv del i dess bildande? I så fall kan också musikers och konstnärers handlingskunskapande (åter) börja identifieras som något som konkret bildar värld.

Stadsfuga initierades 2015 av Lars Noväng och Ola Paulson. Lars är konstnär och entreprenör som i sin praktik undersöker konstnärliga strategiers verkningsgrad i sammanhang där konst, forskning, politik och ekonomi möts. Ola är tonsättare och saxofonist utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. I sin konstnärliga praktik utforskar han spänningsfältet mellan komposition och improvisation med laborationer som främsta utgångspunkt. Sedan våren 2017 medverkar också Sebastian Dahlqvist, konstnär, konstvetare och curator som arbetar nära arkitektur i relationella projekt, bl.a. kring frågor om distribution och historisering av plats.

Texter av intresse inför samtalet:

Per Hasselberg: Sällskap önskas
Stadsfuga, reflektioner inför samtal våren 2017
Tim Smith: Inside the Beehive of Bach’s Brain
C von Schéele: Stadens tomrum fyller en funktion
C von Schéele: The void – Urban wasteland as political space

Skånes konstförenings program och utställningar presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.