Peter Kädergård You Say I am Mean Like a Machine, But What Kind of Machine Do You Mean, #-8 (H:137 x B243 cm)
Peter Kädergård You Say I am Mean Like a Machine, But What Kind of Machine Do You Mean, #-8 (H:137 x B243 cm)

Mens et Manus
Vernissage 6 maj kl 18.00-21.00
Därefter öppet ons-fredag 13-17 och lör-söndag 13-16.
Utställningen pågår till och med söndagen den 29 maj.

Mens et ​Manus berör frågor om hantverk, praktiskt kunnande och handens relation till maskinen. Utställningens tematik kretsar även kring makten över produktionsmedlen och kunskapen om världen runt omkring oss – så som denna kunskap aktualiseras av kroppens förhållande till görandet.

Medverkande konstnärer:
Sarah Browne är konstnär verksam på Irland. Hennes forskningsbaserade metoder undersöker kunskapens materialitet, så som den framstår genom osynliga maktstrukturer som möter kroppslig erfarenhet. Browne arbetar med video, text, publicering och performance – såväl i som utanför en traditionell konstkontext.
www.sarahbrowne.info

Peter Kädergårds praktik omfattar installation, video och collage. Han är verksam i Helsingborg och i Göteborg. Kädergård arbetar med upplevelser av västerländsk populärkultur; och hur fantasi och identitetsskapande omprövas genom alternativa rekonstruktioner av dito. Hans konst befinner sig ofta på gränsen mellan det icke-fungerande och det fullständiga misslyckandet. Kädergårds collage-baserade metod resulterar inte sällan i kinetiska skulpturer: rörliga, ljudande och mekaniska objekt som tillsammans utgör en surrealistisk bildvärld där low tech blir till high tech och vice versa.

Magnhild Øen Nordahl är verksam i Bergen. Hon arbetar med skulptur, installation, text och video. Ofta kretsar tematiken kring olika hantverkstraditioner. Øen Nordahls konst kan sägas diskutera synen på kunskap och hur denna är en produkt av såväl hantverksmetoder och praktiskt kunnande som teoretiska vetenskapliga tanketraditioner och klassificeringssystem.
http://www.magnhildnordahl.com/

Curators: Hans Carlsson och Ellen Arvidsson

Läs mer om utställningen här: Mens et Manus

Detaljbild av Occupational Knots, Magnhild Øen Nordahl. Foto: Jean-Babtiste Berangér
Detaljbild av Occupational Knots, Magnhild Øen Nordahl. Foto: Jean-Babtiste Berangér

Mens et Manus
Opening May 6th 6 pm
Regular opening hours Wednesday-Friday 13-17, Saturday & Sunday 13-16

The exhibition is shown until Sunday May 29thMens et Manus deals with questions regarding craft, practical knowledge and the relationship between the hand and the machine. The exhibition also addresses issues such as the right to the means of production, and to the knowledge of the world around us – as it appears in the body’s relationship to the making.

Participating artists
Sarah Browne is an artist based in Ireland. Her research-based practice investigates the materiality of knowledge, attending to the intersection of invisible structures of power with bodily experience. This sculptural practice includes writing, publishing, performance and public projects, encountered both within and outside gallery environments, as well as extensive collaboration.
www.sarahbrowne.info

Peter Kädergård works with mixed media installation, video and collage. He is based in Helsingborg and Gothenburg. Kädergård works with the experiences of Western popular culture; and how imagination can be reconsidered though its reconstruction. Kädergård’s art often lingers between the non-functioning and complete failure. His collage-based method often result in kinetic art: moving, sounding and mechanical sculptures, which together constitute a surreal imagery, turning low tech into high tech and vice versa.

Magnhild Øen Nordahl lives and works in Bergen. She works with sculpture, installation, text and video. The thematics in her work often revolve around various craft traditions. Øen Nordahl’s art can also be said to discuss views on knowledge and how this is a product of craftsmanship and practical skills, as well as theoretical scientific traditions of thought and systems of classification.
http://www.magnhildnordahl.com/

Curators: Hans Carlsson och Ellen Arvidsson

Read more about the exhibition here: Mens et Manus