samueldunn_
(Bild: Samuel Dunn, Wall Map of the World in Hemispheres – Geographicus, 1794)

Föreläsning med Gunnar Olsson
Den 16 mars kl. 19-20
Språk: Svenska
Fri entré

Gunnar Olsson, Professor emeritus vid Uppsala Universitet, har bl.a. skrivit den omtalade boken Abysmal a critique of cartographic reason. I sitt arbete ger Olsson insikt i människans villkor för att tänka inte minst spatialt och hur dessa villkor är intimt förbundna med en given geografisk kontext och historia samt vilka konsekvenser detta får för estetik, moral och föreställningsförmåga. Under föreläsningen tecknas en kartografins utvecklingshistoria och de konsekvenser och begränsningar den enligt Olsson medfört för mänskligt (spatialt) tänkande synas.  Frågor om vad som finns bortom kartan och hur vi navigerar i världen blir i sammanhanget centrala. Gunnar Olssons föreläsning är den första i raden av tre i föreläsningsserien ”Mot det postgeografiska”.

Mer om föreläsningsserien: 
Kartan har länge varit ett verktyg och en modell för att föreställa sig och fastställa människans positionering i rummet och objektens positioner i relation till varandra. Ett instrument för att avgöra och fastställa gränser för vad som är ett land, en väg, en stig, eller en bäck. Men också för att dra skiljelinjer mellan kroppar som ska försvaras och kroppar som innebär ett hot. Kartografins europeiska historia är nära sammankopplad med föreställningar och idéer om människor som befinner sig utanför en fastställd gemenskap. Frågan är dock hur modernitetens anspråk på att upprätta sådana stabila gränser och institutioner har förändrats i en nära samtid när makten över kommunikationsmedel, teknik för övervakning och militära resurser allt mer kommit att privatiseras och individualiseras.

I föreläsningsserien undersöks frågor om kartografins utvecklingsspår förändringar konsekvenser och materialiseringar. Serien sammanför forskare från olika fält som tillsammans med den besökande publiken ger kontext åt specifika nedslag i kartskapandets historia. Samtliga föreläsningar är öppna för allmänheten och inträdet är fritt.

Föreläsningsserien genomförs med stöd från Stockholms Arbetarinstitutförening & ABF.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Lecture with Gunnar Olsson
16/3, 19-20
Language: Swedish
Free admission
 
Gunnar Olsson, Professor Emeritus at the University of Uppsala, has among other things written the popular book ”Abysmal a critique of cartographic reason”. In his work Olsson gives perspective on how the human condition to think not least spatially is deeply affected by specific geographic contexts and history(ies). He investigates the consequences a cartographic way of reasoning has had and still has to aesthetics, morality and human imagination. During his lecture Olsson will sketch a history of cartographic development and the implications and limitations it has had and still has to the human capacity to think spatially. Questions about what lies beyond the map and how we navigate in the world become central in this context. Gunnar Olsson’s lecture is the first in a series of three in the lecture series ”Towards the post-geographic”.
 
More about the lecture series:
The map has long been a tool and a model to conceive and position man spatially as well as the objects’ positions in relation to each other. An instrument to determine and establish the borders of what is a country, a road, a path or a stream. But also to draw dividing lines between the bodies to be defended and bodies perceived as threat. The European history of cartography is deeply related to the beliefs and ideas of the people who are outside a defined community. The question is how modernity’s claim to establish such rigid borders and institutions has changed in the near contemporaries when power over the means of communication technologies for monitoring and military resources increasingly has been privatized and individualized.
 
In the lecture series three scholars examine issues of cartographic development, impact and materialization. The series brings together researchers from different fields together with the visiting audience investigate the specific impacts of the map creation story. All lectures are open to the public and admission is free.
 
The lecture series is supported by the Stockholms Arbetarinstitutförening and ABF.