magnusthierfelder

(The optimist thought, 2014, Magnus Thierfelder, fotografi Lena Kienzer / Galerie Elisabeth & Klaus Thomas)

Föreläsning
Jonatan Engqvist
Kanske behöver vi tänka ut konceptuella lösningar till praktiska problem?
16/2 kl 19
Språk: Svenska
Fri Entré

Jonatan Habib Engqvist kommer att prata och tänka högt tillsammans med oss om hur det administriva och byråkratiska språket och det arbete det medför påverkar kropp, tanke och handling, så här skriver Jonatan:

Jag tänkte försöka prata om begär kontra lojalitet, idén om olika sorters publik och varför det ibland kan vara hälsosamt att inte expandera sin verksamhet. Förhoppningsvis blir detta meningsfullt genom att jag delar med mig av lite olika erfarenheter av att arbeta i och med olika typer av institutioner. Det kan hända att vi kommer prata om skillnaden mellan att be om lov och att be om förlåtelse, om tillit och kontroll, samt hur en kan förhålla sig till olika regelverk. Genom konkreta jämförelser mellan de nordiska ländernas styrdirektiv för hur pengar delas ut blandat med praktiska exempel (mindre och större) kan vi försöka se hur en skapar utrymme för det oförutsedda, och hur en försökt att arbeta för att en så stor del av budgeten som möjligt hamnar i konstverket eller hos konstnären. Tanken är att det här ska kunna bli mer av ett samtal än en regelrätt föreläsning.

Det hela är ett försök till en oberserverande fältstudie rörande kulturinstituioner handlingsutrymme idag. Genom att zooma in på praktiska exmpel, vill vi visa på hur vad som på pappret till en början ser ut som abstrakta, generella direktiv får för praktiska effekter och vilka rörelser de genererar i vår vardag.

Varmt välkomna!

Föreläsningen är den andra i serien Samtalsserie om populism, en serie om fyra föreläsningar på Skånes Konstförening under 2015 och 2016 på temat populism, integritet och konstnärlig autonomi. Samtalsserien undersöker hur konsten ska kunna fokusera på sina egna maktstrukturer utan att bli populistisk, överpedagogisk, funktionell och målgruppsorienterad. Alla föreläsningar är fristående.

Jonatan Habib Engqvist arbetar som curator, skribent och undervisar i konsteori vid bland annat Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Engqvist har tidigare arbetat vid Moderna Museet och IASPIS, samt varit en del av en rad curatoriska samararbeten så som No Bad Daysvid Kalmar Konstmuseum (2015) och Tunnel Vision, Momentum 8, den nordiska konstbiennalen i Moss, Norge (2015). Tillsammans med Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Annika von Hausswolff driver de online plattformen tsnok.se, som önskar bedriva oregelbunden konstkritik baklänges och bryta mot utställningsregimen. Han startade under 2015 CRIS (Curatorial Residency in Stockholm) i samarbete med NKF, Nordiska konstförbundet, och jobbar bland annat med Bouchra Khalili inför en soloutställning med hennes verk på Färgfabriken i Stockholm.

Samtalsserien om Populism organiseras av Hans Carlsson från Skånes Konstförening och Angelica Falkeling.
Med stöd från Stockholms Arbetarinstitutsförening och Folkuniversitetet.

______________________________

Lecture
Jonatan Habib Engqvist
Perhaps we need to think about conceptual solutions to practical problems?
16/2 19 pm
Free entrance
Language: Swedish, some of the upcoming lectures will be hold in English.

Jonatan Habib Engqvist will talk and think out loud with us about how administrative and bureaucratic language and the work it entails affects our bodies, thought and actions, Jonathan writes:

I was going to try to talk about desires versus loyalty, the idea of ​​the different kinds of audiences and why it can sometimes be healthy to not expand your business. Hopefully, this will make sense in that I share with you some different experiences of working in and with different types of institutions. It may be that we will talk about the difference between asking for permission and asking for forgiveness, trust and control, and how one can relate to different regulations. Through concrete comparisons between the Nordic countries money distribution systems, mixed with practical examples (micro and macro), we can try to see how one can creates space for the unexpected, and how one attempts to enable a large a part of the budget as possible into the artworks or directly to the artists. The idea is for this to become more of a conversation than a regular lecture.

This is an attempt at a practical field study on on cultural institutions scope for action. By zooming in on specific exmples, we want to show how what’s on paper might appear abstract and look like general directives, but in fact has practical effects and what kind of habits they may generate in our daily lives.

Warm welcome!

The lecture is the second in the serie Conversations on Populism, a serie of four lectures at Skånes konstförening which explores the possibilities to focus on power structures, integrity, populism and artistic autonomy within the field of art. Conversations on Populism The question asked is if there is a way to do this without being populist, over educational, functional and target oriented.

Jonatan Habib Engqvist works as a curator, writer and teacher in art theory at the Royal Art Academy in Stockholm. Engqvist has previously worked at Moderna Museet and IASPIS, and been part of a series of curatorial teams like No Bad Days at Kalmar Art Museum (2015) and Tunnel Vision, Momentum 8, the Nordic Art Biennial in Moss, Norway (2015). Together with Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Annika von Hausswolff he run the online platform tsnok.se, who wishes to conduct irregular art criticism backwards and breaking with the normative exhibition regime. In 2015 he founded (CRIS Curatorial Residency in Stockholm) in collaboration with the NKF, Nordic Art Association, and works at the moment with Bouchra Khalili for a solo exhibition at Färgfabriken in Stockholm.

Conversations on Populism is organized by Hans Carlsson, Skånes konstförening and Angelica Falkeling.
With support from Stockholms Arbetarinstitutsförening and Folkuniversitetet.