IMG_6242
Föreläsning
Språk: engelska
Fri entré
19-21

Under föreläsningen ”Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood” diskuterar Apolonija Šušteršič relationen mellan konst(institutioner) och uppfattningar om det offentliga rummet. Vilken roll kan konstnären ha i etablerandet av de nätverk (sociala, politiska, fysiska) som en stad är beroende av? Vilka möjliga problem kan uppstå när konstnärliga och demokratiska värderingar vägs mot varandra, exempelvis i ett konstprojekt som inbegriper olika typer av samarbeten? Apolonija Sustersic kommer också att tala om sina erfarenheter av att varit en del av Konsthögskolan i Malmös doktorandprogram. Föreläsningen är den andra delen i föreläsningsserien ”Mot det postgeografiska”.

Apolonija Šušteršič är arkitekt och bildkonstnär. Hennes praktik arbetar utifrå kritiska perspektiv på begreppet rum; vanligtvis med ett fokus på relationerna mellan institutioner, kulturpolitik, stadsplanering och arkitektur. Šušteršič intresserar sig för såväl fenomenologiska studier av arkitektur, som diskussioner om de politiska aspekterna av människors livsmiljö. Hennes praktik utgår oftast från omfattande undersökningar av specifika situationer och platser, som hon använder som utgångspunkt för sina projekt. Resultat från sådana undersökningar presenteras inte bara som som analytisk kritik, utan utgör i sig själva även modeller för framtiden.

Apolonija Šušteršič är professor i fri konst vid konsthögskolan i Oslo, och ansvarig för masterprogrammet Art and; Public Space. I sin doktorsavhanfling från Lunds Universitet, Konsthögskolan i Malmö, Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood undersöker hon relationerna mellan samtidskonst och rumsliga, arkitektoniska, metoder. Projektet handlade till stor del om behovet av allmänhetens deltagande i stadsförnyelseprocesser. Projektet genomfördes i samarbete med boende i ett samhälle i utkanten av Bochum, Tyskland.

www.apolonija.sustersic.com

Se även:
www.undergrounddiscussionclub.com
www.neighbours-citizens.org


Mer om föreläsningsserien: 

Kartan har länge varit ett verktyg och en modell för att föreställa sig och fastställa människans positionering i rummet och objektens positioner i relation till varandra. Ett instrument för att avgöra och fastställa gränser för vad som är ett land, en väg, en stig, eller en bäck. Men också för att dra skiljelinjer mellan kroppar som ska försvaras och kroppar som innebär ett hot. Kartografins europeiska historia är nära sammankopplad med föreställningar och idéer om människor som befinner sig utanför en fastställd gemenskap. Frågan är dock hur modernitetens anspråk på att upprätta sådana stabila gränser och institutioner har förändrats i en nära samtid när makten över kommunikationsmedel, teknik för övervakning och militära resurser allt mer kommit att privatiseras och individualiseras.

I föreläsningsserien undersöks frågor om kartografins utvecklingsspår förändringar konsekvenser och materialiseringar. Serien sammanför forskare från olika fält som tillsammans med den besökande publiken ger kontext åt specifika nedslag i kartskapandets historia. Samtliga föreläsningar är öppna för allmänheten och inträdet är fritt.

Föreläsningsserien genomförs med stöd från Stockholms Arbetarinstitutförening & ABF.

______________________________________________________________________

Lecture
Free entrance
19-21

In Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood Apolonija Šušteršič will discuss the relationship between the perception of public space and art(institutions). What role does an artist have in the creation of an urban (social, political, physical) fabric? Is there a problem in balancing artistic, and democratic values, when being involved in a socially engaged art practice? Apolonija Šušteršič will also talk about her experiences of being part of the Malmö Art Academy PHD programme. This lecture is the second lecture in the lecture series ”Towards the post-geographic”.

Apolonija Šušteršič is an architect and visual artist. Her work is related to a critical analysis of space; usually focused at the processes and relationships between institutions, cultural politics, urban planning and architecture. Her broad – ranging interest starts at a phenomenological study of space and continues its investigation into social and political nature of our living environment. She usually makes extensive researches into specific situations found on location, which she uses as a starting point of her project. The result isn’t only presented as analytical criticism but it produces in itself already a suggestion for the future. She pursues new possibilities and makes proposals from a hybrid point of view that ranges beyond art and architecture, making socially committed works naturally taking the form of everyday life activity.

Apolonija Šušteršič is currently a professor in visual art at Oslo National Academy for the Arts, a head of a new MFA program Art & Public Space. Together with architect and a professor at KTH (Stockholm), Meike Schalk she formed an operative unit, which occasionally produces research, projects, actions and discussions.

Šušteršič PhD from University of Lund, Malmö Art Academy, Hustadt, Inshallah : Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood investigates relationships between contemporary art and spatial practices, emphasising the creation of platforms for public participation as interventions into urban regeneration processes. The project was carried out with a community in collaboration with a community in on the outskirts of Bochum, Germany.

www.apolonija.sustersic.com

Projects on line:
www.undergrounddiscussionclub.com
www.neighbours-citizens.org

More about the lecture series:
The map has long been a tool and a model to conceive and position man spatially as well as the objects’ positions in relation to each other. An instrument to determine and establish the borders of what is a country, a road, a path or a stream. But also to draw dividing lines between the bodies to be defended and bodies perceived as threat. The European history of cartography is deeply related to the beliefs and ideas of the people who are outside a defined community. The question is how modernity’s claim to establish such rigid borders and institutions has changed in the near contemporaries when power over the means of communication technologies for monitoring and military resources increasingly has been privatized and individualized.
 
In the lecture series three scholars examine issues of cartographic development, impact and materialization. The series brings together researchers from different fields together with the visiting audience investigate the specific impacts of the map creation story. All lectures are open to the public and admission is free.
 
The lecture series is supported by the Stockholms Arbetarinstitutförening and ABF.