Linnéa Carlsson, Expedition/Skomakarlunga (2015)
Linnéa Carlsson, Expedition/Skomakarlunga (2015)
Vernissage 7/4 kl. 18-19
Utställningen är öppen 7/4 – 30/

2016 års Ester Almqvist-stipendium tilldelas konstnären Linnéa Carlsson.
Linnéa Carlsson är född 1975 i Kalmar och gick ut konsthögskolan i Malmö 2008. Carlsson
 arbetar primärt med skulptur och teckning. I sitt arbete använder hon sig ofta av mekaniska, historiska, andliga fenomen och perspektiv som utgångspunkt och uttryck. De senaste åren har hon bl.a visats på Borås Internationella Skulpturbiennal, Galleri Thomas Wallner, IAC, Krognoshuset, Edsviks Konsthall och Ystad Konstmuseum.

I samband med stipendieutdelningen på Skånes konstförening visas verket Expedition/Skomakarlunga  (2015). Ett organ, som mödosamt andas in och ut med hjälp av en kompressor. Inspirerad av en maskin som skomakare använder och Andrées polarexpedition, för den tankarna till en släde som dras över isen och om ett omständigt livsuppehållande arbete.

“Verket är inspirerat av en maskin jag sett hos min vän Severino Zia, legendarisk skomakare som höll till på Jägersrovägen i Malmö. Zia gjorde bland annat skor till förre påven, drottning Silvia och en mängd olika personer med speciella fötter som han gjöt av och tillverkade nya läster till. Han gjorde också en kopia av Karl den XI´s stövel till mig som jag gjöt av i brons för några år sedan. Severino avled tyvärr för två år sen. Han älskade handens arbete och kunde tala länge om glädjen handarbetet gav. Han var övertygad om att väl handgjorda skor förlänger livet på den som går i dem. Han var övertygad om att han själv kunde bli minst 150 år med hjälp av en spiral- och pyramidkonstruktion som skulle förmedla kosmiska krafter till honom. Bygget var svårt att finansiera och såg aldrig dagens ljus, vilket är synd för att en stor del av Zia’s kunskaper försvann med honom.”
-Linnéa Carlsson.

Fredagen 7 April kl 18.00–19.00 delas stipendiet ut på Skånes Konstförening, Bragegatan 15, Malmö.

Alla är varmt välkomna!

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad, och ­­- framför allt – en oförvägen linjeföring som fick full frihet i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven helt och hållet genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten.

I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871-1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne.

Stiftelsens styrelse 2016 bestod av:

Joacim Sprung (ordförande), Lektor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.

Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall

Linda Fagerström, konstkritiker

Bianca Maria Barmen, konstnär

Sebastian Dahlqvist, Skånes konstförening

Sedan instiftandet har sextionio konstnärer mottagit stipendium från Ester Almqvists minnesfond. År 2016 delas stipendiet ut för fyrtionde gången. 2016 års mottagare är Linnéa Carlsson.

_________________________________________________________________________________

Ester Almqvist stipend 2016 is awarded to Linnéa Carlsson.

Linnea Carlsson was born 1975 in Kalmar and graduated from Malmö Art Academy 2008. Carlsson work primarily with sculpture and drawing. She often uses mechanical, historical, spiritual phenomenon and perspectives as a reference point. In recent years her work has been exhibited at Borås International Sculpture Biennial, Gallery Thomas Wallner, IAC, Krognoshuset, Edsvik Konsthall and Ystad Art Museum.

For the stipend exhbition at Skånes konstförening the work Expedition/Skomakarlunga (2015), will be exhibited. A body, painstakingly forced to breathe in and out by the help of a compressor. Inspired by a machine used by cobblers and Andrées polar expedition, our mind is led to a sleigh being pulled across the ice and a tedious life-sustaining work.

“The work is inspired by a machine I saw at my friend Severino Zia´s, a legendary shoemaker that used to be at Jägersrovägen in Malmö. Zia made shoes for the former Pope, Queen Silvia and a variety of people with particular feets that he casted off and made new lasts for. He also made a copy of Karl XI’s boot to me, that I casted in bronze a few years ago. Severino sadly died two years ago. He loved the work by the hand and was able to talk at length about the joy handcraft gave him.
He was convinced that well handmade shoes extends the life of the one who wears them. He was convinced that he could live for at least 150 years with the help of a spiral and pyramid design that would convey the cosmic forces to him. The construction was difficult to finance and never saw the light of day, which is a shame since a lot of his knowledge disappeared with him.”
– Linnéa Carlsson

The scholarship will be awarded on Friday, April 7th at 18:00 – 19:00 at Skåne Art Association, Bragegatan 15, Malmo.

All are welcome!

About Ester Almqvists Memorial Fund

Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) was one of the artists who paved the way for the breakthrough of modernism in Sweden. Her art was marked by expressionism’s intense color saturation, and – above all – an outspoken alignment that allowed full freedom in her powerful and dynamically composed paintings. She often depicted Landscapes, where the motifs completely penetrated, well animated, the painterly gesture.

Among her close friends we find some of the great contemporary artists of the time; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert and Vera Nilsson among others.

During 1992 Ester Almqvist’s artistic practice got international attention, when the United Nations chose her painting Gathering (1929) as a motive for one of six stamps in a series that celebrates the Declaration of Human Rights. Almqvists painting illustrates Article 20: ”Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”

Ester Almqvists Memorial Fund was established in 1965 with the aim of managing the assets entrusted by Ester’s sister, Maria Almqvist (1871-1964). Each year one or several artists working in Skåne are awarded a stipend.

The Foundation Board in 2016 consisted of:

Joacim Sprung (Chairman), Senior Lecturer in Art History and Visual Studies, Lund University.

Åsa Nacking, director of the Lund Konsthall

Dan Jönsson, art critic

Bianca Maria Barmen, artist

Sebastian Dahlqvist, Skåne Art Association

Since the the fund was established sixty artists has received stipends from Ester Almqvists Memorial Fund. During 2016 the stipend was awarded for the fortieth time. The artist receiving the stipend of 2016 is Linnéa Carlsson.